Do ćwiczeń:

 

 1. Dokument do ćwiczeń formatowania
 2. Zadanie

 

Zamieszczam kilka uwag i podpowiedzi na temat pracy z „obszernymi” dokumentami.........

 

I. Podpisy

Dodawanie podpisu do istniejącej tabeli, rysunku, równania lub innego elementu

Automatyczne dodawanie podpisów do tabel, rysunków, równań lub innych elementów

Tworzenie nowej etykiety podpisu

II. Odsyłacze

Zmiana elementu, do którego odnosi się odsyłacz:

III. Przypisy

Wstawianie przypisu dolnego lub przypisu końcowego

IV. Style i nagłówki

Tworzenie nowych stylów

V. Indeks i Spisy

Tworzenie spisu treści za pomocą wbudowanych stylów nagłówków

V. Inne uwagi

 

 

Praca jest dokumentem, często przekraczającym 100 stron. Zarządzanie takim dokumentem może sprawić dużo kłopotów. Autor uniknie wiele z nich, a także żmudnych, czasochłonnych i bezproduktywnych operacji. Polegają one najczęściej na ciągłym korygowaniu numeracji obiektów wstawianych, „rozjeżdżania” się tekstu. Zalecam więc aby pisząc pracę autor korzystał z narzędzi/funkcji/opcji, które oferuje edytor. Kolejno wymienię kilka z nich

 

I. Podpisy

Proszę tworzyć podpisy dla:

-        Rysunków

-        Tabel

-        Wzorów

-        Innych obiektów

Zapominamy wówczas o problemach kontroli numeracji oraz tworzeniu ich automatycznych spisów

Postępujemy następująco:

Dodawanie podpisu do istniejącej tabeli, rysunku, równania lub innego elementu

 1. Zaznacz element, do którego chcesz dodać podpis.
 2. Z menu Wstaw, wybierz polecenie Podpis.
 3. Zaznacz odpowiednie opcje.

 

Proszę tworzyć automatyczne podpisy, zgodnie z pomocą do Ms Word...:

 

Automatyczne dodawanie podpisów do tabel, rysunków, równań lub innych elementów

 1. Z menu Wstaw wybierz polecenie Podpis.
 2. Kliknij przycisk Autopodpis.
 3. Na liście Dodawaj podpis przy wstawianiu zaznacz pozycje, dla których program Word ma wstawić podpisy.
 4. Zaznacz odpowiednie opcje.
 5. Aby uzyskać pomoc na temat określonej opcji, kliknij znak zapytania, a następnie kliknij tę opcję.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij element w dokumencie, do którego chcesz dodać podpis.
 8. Word automatycznie doda odpowiedni podpis.
 9. Jeśli chcesz dodać opcjonalny opis, kliknij za podpisem i wpisz odpowiedni tekst.

 

Proszę dodawać własne etykiety (np. Rys, Fig, Tab, ...itd.),

 

Tworzenie nowej etykiety podpisu

 1. Z menu Wstaw wybierz polecenie Podpis.
 2. Kliknij przycisk Nowa etykieta.
 3. W polu Etykieta wpisz etykietę.

 

II. Odsyłacze

 

Proszę stosować odsyłacze do elementów numerowanych takich jak:

-        Literatura

-        Rysunki

-        Tabele

-        Itd.

 

Za pomocą:

Zmiana elementu, do którego odnosi się odsyłacz:

 1. Zaznacz odsyłacz w dokumencie (na przykład, "Rysunek 1"). Nie zaznaczaj tekstu wprowadzającego (na przykład, "Aby uzyskać więcej informacji, zobacz").
 2. Z menu Wstaw wybierz polecenie Odsyłacz.
 3. W polu Wstaw odsyłacz do kliknij nowy element, do którego chcesz się odwołać.

 

III. Przypisy

 

Jeżeli autor zdecyduje się na stosowanie przypisów dolnych lub końcowych to proszę postępować zgodnie z pomocą Ms Word, następująco:

 

Wstawianie przypisu dolnego lub przypisu końcowego

 

 1. W widoku układu wydruku kliknij miejsce, gdzie chcesz wstawić odsyłacz do przypisu.
 2. Z menu Wstaw wybierz podmenu Przypis.
 3. Kliknij polecenie Przypis dolny lub Przypis końcowy.
 4. W grupie opcji Numerowanie zaznacz odpowiednie opcje.

 Aby uzyskać pomoc na temat opcji, kliknij przycisk znaku zapytania, a następnie kliknij te opcję.

 1. Kliknij przycisk OK.

 Program Word wstawi numer przypisu i ustawi punkt wstawiania obok numeru przypisu.

 1. Wpisz tekst przypisu.
 2. Przewiń do odpowiedniego miejsca w dokumencie i kontynuuj pisanie.

 

Uwaga* W dokumentach drukowanych oraz w dokumentach drukowanych, przeglądanych na ekranie, program Word domyślnie umieszcza przypisy dolne na końcu każdej strony, a przypisy końcowe na końcu dokumentu. Można zmienić położenie przypisów dolnych, tak aby znajdowały się bezpośrednio pod tekstem. Podobnie można zmienić położenie przypisów końcowych, tak aby znajdowały się przy końcu każdej sekcji.

 

IV. Style i nagłówki

 

Proszę tekst wpisywany odpowiednio formatować wg styli i nagłówków. Pozwoli to na późniejszą swobodę poruszania się w dokumencie w widoku „Plan dokumentu”, a także w dalszej kolejności na automatyczne wstawianie i aktualizowanie spisów treści

 

Tworzenie nowych stylów

Najszybszym sposobem na utworzenie nowego stylu akapitu jest sformatowanie akapitu, zaznaczenie go, a następnie utworzenie nowego stylu w oparciu o elementy formatowania i inne właściwości zastosowane do zaznaczonego tekstu.

 1. Zaznacz tekst zawierający elementy formatowania, które chcesz użyć w nowym stylu.
 2. Kliknij pole Styl na pasku narzędzi Formatowanie.
 3. Aby utworzyć nazwę nowego stylu, wpisz ją w polu, w którym widnieje nazwa jednego z istniejących stylów.
 4. Naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga* Można ustawić dodatkowe cechy formatu akapitu, takie jak styl następnego akapitu. Z menu Format wybierz polecenie Styl. Kliknij styl, w którym chcesz zmienić ustawienia, kliknij przycisk Modyfikuj i zaznacz

 

V. Indeks i Spisy

 

Stosowanie w dokumencie automatycznych podpisów obiektów pozwala wstawić ich spisy. Wybieramy wstaw – indeks i spisy – spis rysunków, tabel..... (format do wyboru)

Jeżeli teks dzielony jest hierarchicznie wg wbudowanych stylów i nagłówków wówczas mamy możliwość wstawienia automatycznego spisu treści, postępujemy:

 

Tworzenie spisu treści za pomocą wbudowanych stylów nagłówków

 

 1. Zastosuj w dokumencie wbudowane style nagłówków (od nagłówka 1 do nagłówka 9) dla nagłówków, które mają zostać zawarte w spisie treści.
 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić spis treści.
 3. Z menu Wstaw wybierz polecenie Indeks i spisy, a następnie wybierz kartę Spis treści.
 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

-        Aby zastosować jeden z dostępnych projektów, kliknij projekt w polu Formaty.

-        Aby określić niestandardowy układ spisu treści, wybierz odpowiednie opcje.

 1. Wybierz pozostałe opcje spisu treści.

 

V. Inne uwagi

 

Nie mogę napisać oczywiście o wszystkich narzędziach, ale proszę stosować:

-

znaki podziału – dzielenie strony, sekcji itd.,

-

numerowanie i wypunktowanie,

-

proszę korzystać z dobrodziejstw formatu: akapitów, tabulatorów, styli, itd.,

-

proszę pamiętać o ustawieniach strony (marginesy, oprawa, marginesy lustrzane, orientacja, rozmiar). Dokonać ustawień na początku tworzenia dokumentu,

-

pisownia i gramatyka – sprawdź zanim oddasz pracę,

-

tezaurus – gdy brakuje „weny” skorzystaj z opcji. Pozwala ona uniknąć powtarzania się tych samych wyrazów (język polski jest w miarę bogaty wiec można coś znaleźć),

-

rejestracja zmian – proszę stosować tą opcję. Pozwoli ona na zrozumienie i poznanie zmian wprowadzanych np. przez osobę dokonującej sprawdzenia korekcyjnego.