Trochę zabawy z obiektami na dobry początek

1.      Utwórz formularz:

2.      Z przybornika „toolbox” wstaw do niego wymienione poniższe obiekty

 

 

CommandButton (przycisk)

ComboBox (pole kombi)

ListBox (pole listy)

SpinButton (przycisk pokrętła)

TextBox (pole tekstowe)

Lable (etykieta)

 

3.      Wygląd formularza

 

4.      Każdy z obiektów posiada szereg właściwości,  które możemy zmieniać ręcznie lub programowo (poniżej właściwości obiektu Spinbutton)

 

 

5.      Z obiektami skojarzone są zdarzenia które możemy programować(poniżej przykład obiektu UserForm oraz jego zdarzenia)

 

 

 

6.      Proszę odpowiednio dla kolejnych obiektów wpisać procedury:

Private Sub UserForm_Initialize()

ListBox1.AddItem "tahoma"

ListBox1.AddItem "georgia"

ListBox1.AddItem "arial"

ComboBox1.AddItem "8"

ComboBox1.AddItem "10"

ComboBox1.AddItem "12"

ComboBox1.AddItem "14"

End Sub

 

Private Sub TextBox1_Change()

CommandButton1.Caption = TextBox1.Text

End Sub

 

Private Sub ComboBox1_Change()

Private Sub CommandButton1_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)

CommandButton1.Top = Int(Rnd * 100)

CommandButton1.Left = Int(Rnd * 100)

End Sub

 

Private Sub ListBox1_Click()

CommandButton1.Font.Name = ListBox1.Value

End Sub

 

Private Sub SpinButton1_Change()

CommandButton1.Left = SpinButton1.Value

End Sub