Tworząc niniejszą stronę wykorzystałem m. in. treści

http://www.vbkurs.punkt.pl

Treichel W. Ćwiczenia z Visual Basic, Mikom, Warszawa 2001

 

Do budowy wyrażeń arytmetycznych, logicznych, porównań, warunków, wykonywania działań na łańcuchach niezbędne są operatory. Oto ich lista wraz z krótkim wyjaśnieniem

 

Operatory arytmetyczne

Operator ^

Operator *

Operator /

Operator \

Operator Mod

Operator +

Operator –

Operatory porównania

Operatory logiczne

Operator And

Operator Or

Operator Not

Operator Xor

Operator Is

Operator Imp

Operatory łańcuchowe

Operator &

Operator +

 

 

Operatory arytmetyczne

 

Operator ^

jest używany do obliczenia wartości wyrażenia podniesionego do podanej potęgi.

 

Składnia:

 

[Wynik=] Wyrażenie^Potęga

 

Wynik (Opcjonalne) - zmienna numeryczna Wyrażenie i Potęga (Wymagane) wyrażenia numeryczne.  Wartość Wyrażenia może być ujemna tylko, jeżeli Potęga jest wartością całkowitą.

 

Jeżeli w jednym wyrażeniu wystąpi więcej niż jeden operator ^, to działania operatora potęgowania są wykonywane w kolejności od lewej do prawej.

 

Przykład użycia operatora ^:

 

Dim varWynik

varWynik=2^2  'varWynik=4

varWynik=3^3^3  'varWynik=19683

varWynik=(-5)^3  'varWynik=-125

 

 

Operator *

wykorzystywany jest do mnożenia dwóch wartości.

 

Składnia:

 

[Wynik=] Wyrażenie1*Wyrażenie2

 

Wynik (Opcjonalne) - zmienna numeryczna

Wyrażenie1 i Wyrażenie2 (Wymagane) wyrażenia numeryczne.

 

Operator /

 wykorzystywany jest do dzielenia dwóch wartości i zwraca wartość zmiennoprzecinkową.

 

Składnia:

 

[Wynik=] Wyrażenie1/Wyrażenie2

 

Wynik (Opcjonalne) - zmienna numeryczna

Wyrażenie1 i Wyrażenie2 (Wymagane) wyrażenia numeryczne

 

Operator \

wykorzystywany jest do dzielenia całkowitego dwóch wartości i zwraca wartość całkowitą.

 

Składnia:

 

[Wynik=] Wyrażenie1/Wyrażenie2

 

Wynik (Opcjonalne) - zmienna numeryczna

Wyrażenie1 i Wyrażenie2 (Wymagane) wyrażenia numeryczne.

 

Przykład użycia operatora \

 

Wynik=10\4 ‘Wynik=2

Wynik=10\3 ‘Wynik=3

 

Operator Mod

wykorzystywany jest do dzielenia dwóch wartości i zwraca tylko resztę z dzielenia.

 

Składnia:

 

[Wynik=] Wyrażenie1 Mod Wyrażenie2

 

Wynik (Opcjonalne) - zmienna numeryczna

Wyrażenie1 i Wyrażenie2 (Wymagane) wyrażenia numeryczne.

 

Operator Mod wykonuje operację dzielenia dwóch Wyrażeń (zaokrąglonych do liczb całkowitych) i zwraca tylko resztę z dzielenia. Np:

 

A=19 Mod 6.7

 

zwróci wartość 5 (6.7 zostanie zaokrąglone do 7 i wtedy 19-2*7=5)

 

Przykład użycia operatora Mod:

 

Dim varWynik

varWynik=10 Mod 5  'varWynik=0

varWynik=10 Mod 3  'varWynik=1

varWynik=12 Mod 4.3  'varWynik=0

varWynik=12.6 Mod 5  'varWynik=3

 

Operator +

jest używany do obliczania sumy wyrażeń.

 

Składnia:

 

[Wynik=] Wyrażenie1+Wyrażenie2

 

Wynik (Opcjonalne) jest dowolną zmienną numeryczną

Wyrażenie1 (Wymagane) jest dowolnym wyrażeniem

Wyrażenie2 (Wymagane) jest dowolnym wyrażeniem

 

Operator –

używany jest do obliczania różnicy pomiędzy dwoma wyrażeniami lub wyznaczania wartości o przeciwnym znaku.

 

Składnia 1:

 

[Wynik=] Wyrażenie1-Wyrażenie2

 

Składnia 2:

 

-Wyrażenie

 

Wynik (Opcjonalne) jest dowolną zmienną numeryczną

Wyrażenie1 (Wymagane) jest dowolnym wyrażeniem numerycznym

Wyrażenie2 (Wymagane) jest dowolnym wyrażeniem numerycznym

Wyrażenie (Wymagane) jest dowolnym wyrażeniem numerycznym

 

 

Operatory porównania

wykorzystywane są do wykonywania operacji porównania

IS,  LIKE

 

Składnia:

 

[Wynik=]Wyrażenie1 operator Wyrażenie2

[Wynik=]Obiekt2 Is Obiekt2

[Wynik=]Łańcuch Like Maska

 

Wynik (Opcjonalne) zmienna numeryczna

Wyrażenie1 i Wyrażenie2 (Wymagane) dowolne wyrażenia

operator (Wymagane) dowolny operator porównania

Obiekt1 i Obiekt2 (Wymagane) nazwy obiektów

Łańcuch (Wymagane) wyrażenie łańcuchowe

Maska (Wymagane) wyrażenie łańcuchowe określające maskę porównania

 

 

Lista operatorów porównania i warunków określających zwracaną wartość:

Operator

zwracane True gdy:

zwracane False gdy:

zwracane Null gdy:

< (mniejsze niż)

Wyrażenie1<Wyrażenie2

Wyrażenie2>=Wyrażenie2

Wyrażenie1 lub Wyrażenie2=Null

<= (mniejsze niż lub równe)

Wyrażenie1<=Wyrażenie2

Wyrażenie2>Wyrażenie2

Wyrażenie1 lub Wyrażenie2=Null

> (większe niż)

Wyrażenie1>Wyrażenie2

Wyrażenie2<=Wyrażenie2

Wyrażenie1 lub Wyrażenie2=Null

>= (większe niż lub równe)

Wyrażenie1>=Wyrażenie2

Wyrażenie2<Wyrażenie2

Wyrażenie1 lub Wyrażenie2=Null

= (równe)

Wyrażenie1=Wyrażenie2

Wyrażenie2<>Wyrażenie2

Wyrażenie1 lub Wyrażenie2=Null

<> (różne niż)

Wyrażenie1<>Wyrażenie2

Wyrażenie2=Wyrażenie2

Wyrażenie1 lub Wyrażenie2=Null

 

 

 

Operatory logiczne

wykorzystywane są do wykonywania operacji logicznych.

 

Operator And

wykorzystywany jest do wykonywania operacji logicznej AND.

 

Składnia:

 

[Wynik=] Wyrażenie1 And Wyrażenie2

 

Wynik (Opcjonalne) - zmienna numeryczna

Wyrażenie1 i Wyrażenie2 (Wymagane) dowolne wyrażenia.

 

Jeżeli obydwa Wyrażenia mają wartość True, Wynikiem będzie True. W innym przypadku, Wynikiem będzie False.

Wartości zwracane przez operator And:

Wyrażenie1

Wyrażenie2

Wynik

True

True

True

True

False

False

True

Null

Null

False

True

False

False

False

False

False

Null

False

Null

True

Null

Null

False

False

Null

Null

Null

 

 

Operator Or

wykorzystywany jest do wykonywania operacji logicznej OR.

 

Składnia:

 

[Wynik=] Wyrażenie1 Or Wyrażenie2

 

Wynik (Opcjonalne) - zmienna numeryczna

Wyrażenie1 i Wyrażenie2 (Wymagane) dowolne wyrażenia.

 

Jeżeli obydwa Wyrażenia mają wartość False, Wynikiem będzie False. W innym przypadku, Wynikiem będzie True.

Wartości zwracane przez operator And:

Wyrażenie1

Wyrażenie2

Wynik

True

True

True

True

False

True

True

Null

True

False

True

True

False

False

False

False

Null

Null

Null

True

True

Null

False

Null

Null

Null

Null

 

 

Operator Not

wykorzystywany jest do wykonywania operacji negacji logicznej wyrażenia.

 

Składnia:

 

[Wynik=] Not Wyrażenie

 

Wynik (Opcjonalne) - zmienna numeryczna

Wyrażenie (Wymagane) dowolne wyrażenie.

 

Wartości zwracane przez operator Not:

Wyrażenie

Wynik

True

False

False

True

Null

Null

 

Operator Xor

wykorzystywany jest do wykonywania operacji logicznej XOR (wyłączenia).

 

Składnia:

 

[Wynik=] Wyrażenie1 Xor Wyrażenie2

 

Wynik (Opcjonalne) - zmienna numeryczna

Wyrażenie1 i Wyrażenie2 (Wymagane) dowolne wyrażenia.

 

Jeżeli tylko jedno z Wyrażeń zawiera True, wynikiem będzie True. Jednak, jeżeli jedno z wyrażeń ma wartość Null, wynikiem będzie Null.

Wartości zwracane przez operator Xor, gdy obydwa wyrażenia są różne od Null:

 

Wyrażenie1

Wyrażenie2

Wynik

False

False

False

False

True

True

True

False

True

True

True

False

 

 

Operator Is

jest używany do porównania dwóch zmiennych obiektowych.

 

Składnia:

 

Wynik=Obiekt1 Is Obiekt2

 

Wynik (Wymagane) jest zmienną numeryczną,

Obiekt1 i Obiekt2 (Wymagane) są nazwami obiektów.

 

Jeżeli Obiekt1 i Obiekt2 odwołują się do tego samego obiektu, Wynikiem będzie True. W przyciwnym wypadku False.

 

Dwie zmienne mogą odwoływać się do tego samego obiektu na kilka sposobów. Np. zmienna A może być przypisana do tego samego obiektu co zmienna B:

 

Set A=B

 

W poniższym przykładzie A i B odnoszą się do tego samego obiektu co C:

 

Set A=C

Set B=C

 

Przykład użycia operatora Is:

 

Dim varObiekt1, varObiekt2, varObiekt3, varObiekt4, varWynik

Set varObiekt2=varObiekt1

Set varObiekt3=varObiekt1

varWynik=varObiekt2 Is varObiekt3  'varWynik=True

varWynik=varObiekt4 Is varObiekt3  'varWynik=False

 

Operator Imp

wykorzystywany jest do wykonywania operacji logicznej implikacji.

 

Składnia:

 

[Wynik=] Wyrażenie1 Imp Wyrażenie2

 

Wynik (Opcjonalne) - zmienna numeryczna

Wyrażenie1 i Wyrażenie2 (Wymagane) dowolne wyrażenia.

 

Wartości zwracane przez operator Imp:

Wyrażenie1

Wyrażenie2

Wynik

True

True

True

True

False

False

True

Null

Null

False

True

True

False

False

True

False

Null

True

Null

True

True

Null

False

Null

Null

Null

Null

 

Operatory łańcuchowe

 

Operator &

jest używany do konkatenacji (łączenia) łańcuchów.

 

Składnia:

 

Wynik=Wyrażenie1 & Wyrażenie2

 

Wynik (Wymagane) zmienna typu String lub Variant

Wyrażenie1 i Wyrażenie2 (Wymagane) dowolne wyrażenia

 

 Przykład użycia operatora &:

 

Dim Wynik

Wynik="Stasio " & "idzie " & "do szkoły."  'Wynik="Stasio  idzie do szkoły."

 

Operator +

jest używany do konkatenacji (łączenia) łańcuchów jeżeli łączone wyrażenia są łańcuchami

 

Przykład użycia operatora +:

 

Dim Wynik

Wynik="Stasio " + "idzie " + "do szkoły."  'Wynik="Stasio  idzie do szkoły."