Stałe

 

Jeżeli w programie używać będziemy zmiennej posiadającej jedną-niezmienną wartość wtenczas możemy zadeklarować ją jako stałą. Najprostsza deklaracja ma następującą postać:

 

Const nazwa_stalej = wartosc

 

Możemy opcjonalnie zadeklarować stale publiczne lub prywatne wraz z wskazaniem typu.

 

[Public | Private] Const nazwa_stalej [As type] = wartosc

 

Przykład:

 

Private Sub CommandButton1_Click()

Const Td = 11.75, Tr = 12.45

MsgBox "Trym statku wynosi " & Format(Td - Tr, "0.00")

End Sub