MarTEL

Maritime Tests of English Language

 

 

Wejdź na strony:

www.maritime-tests.org

www.martel.pro

 

Ostanie wiadomości:

Odbyła się konferencja podsumowująca projekt Martel (galeria)

 

martel_konferencja_ban

 

 

 

Opis projektu

 

Międzynarodowy projekt MarTEL jest kolejnym projektem realizowanym przy współudziale Akademii Morskiej w Szczecinie.

Realizacja odbywa się w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci, wspierającego wszelkie działania prowadzące do podniesienia poziomu kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

Streszczenie

Cel główny

Współpraca

Wyniki

Pozostałe niemierzalne

Uzasadnienie

Zadania

Finansowanie

Partnerzy

Okres

Spotkania

Zdjęcia

 

 

Streszczenie

Brak jest międzynarodowych i europejskich standardów dla morskiego języka angielskiego. Projekt ma na celu ustanowić zbiór takowych w drodze transferu istniejących norm w języku angielskim oraz kursów modelowych (np. IMO) a także uwzględnić postulaty prezentowane na sesjach IMO (IMO MSC, 2006).

Na posiedzeniach komitetu MSC (MSC 82/15/2 oraz MSC 82/15/3) dostrzeżono potrzebę promocji umiejętności posługiwania się zawodowym językiem angielskim na morzu. Kilka krajów europejskich zwróciło sie do podkomitetu STW o rozpatrzenie potrzeby wprowadzenia/rewizji odpowiednich zapisów w kodzie STCW. Odnotowuje sie liczne wypadki morskie, których przyczyną jest słaba znajomość języka angielskiego. Stąd wniosek, iż nauczanie języka angielskiego powinno być połączone z podstawowymi szkoleniami z zakresu wszystkich rozdziałów konwencji STCW. Wyniki projektu mogą być wykorzystane w ocenie/certyfikowaniu poziomu kompetencji językowych następujących grup: i) młodzieży planującej zaokrętowanie na stanowiskach pomocniczych, ii) oficerów wachtowych (poziom operacyjny), iii) oficerów poziomu zarządzania, iv) pracowników portowych różnych szczebli zadań włączając w to także pilotów.

 

Cel główny

Celem projektu jest budowa wielu standardów morskiego języka angielskiego zawierających istniejące normy IMO (SMCP) dla trzech różnych poziomów: i) bazowy: podstawowy, średni, zaawansowany, ii) oficerski: dział pokładowy, dział maszynowy iii) oficerski wyższy: dział maszynowy, dział pokładowy, starszy oficer port, pilot.

 

Współpraca

Projekt realizowany jest przy współpracy dużych podmiotów edukacyjnych z siedmiu krajów europejskich wspartych przez instytucje akredytujące. Koncepcja projektu była prezentowana ostatniej sesji IMO przez delegację turecką i IMarEST. Trzech partnerów projektu zaangażowanych jest obecnie w projekt Leonardo (E-GMDSS – w tym AM Szczecin), także trzech w inny projekt SOS (Safety on Seas). Doświadczenie wszystkich partnerów pozwala sądzić, iż zakładane cele zostaną osiągnięte.

 

Wyniki

Konkretnymi wynikami projektu będą: i) ustanowienie podstawowych standardów morskiego języka angielskiego dla trzech poziomów: bazowego, średniego i zaawansowanego. Wszystkie poziomy będą dotyczyły umiejętności mówienia, zrozumienia i pisania. Zawartość będzie sie opierała na aktywnej nauce języka i terminologii morskich przy mniejszym skupieniu się na gramatyce. Poziom bazowy-zaawansowany w zaproponowanych standardach będzie odpowiadał angielskim standardom TOEFL 500 (Test of English as a Foregin Language) oraz IALTS 5.5 (w odniesieniu do metod testowania a nie zawartości) ii) standardy dla oficera wachtowego będą oparte na TOEFL 550 oraz IALTS 6.0 lecz zawartość będzie głównie dotyczyła słownictwa nawigacyjnego i mechanicznego. Testy będą dotyczyły wszystkich umiejętności z mniejszym uwzględnieniem gramatyki, iii) standardy dla poziomu oficerskiego wyższego będą odpowiadały wymaganiom TOEFL 600 oraz IALTS 6.6. Dla oficerów poziomu zarządzania na statkach powyżej 3000 GRT standardy będą zawierały część wymagań językowych dla takich statków i termin “nieograniczony” zostanie dodany do tych kwalifikacji. Wszystkie proponowane standardy będą posiadały różne wagi dla różnych umiejętności i wymagań zawodowych pozycji i obowiązków. Dla przykładu pierwszy mechanik powinien posiadać kompetencje zrozumienia (zwłaszcza czytania) i pisania natomiast średnie umiejętności konwersacji mogą być tolerowane (w przeciwieństwie do nawigatora). Podsumowując w projekcie zostaną opracowane zawodowe standardy, które powinny być rozpoznawane w całej europie.

 

Pozostałe niemierzalne

Standardy i materiały pozwolą wielu instytucjom, osobom wykorzystać je w procesach kształcenia/samokształcenia oraz oceny lub samooceny. Oczekuje sie uzyskania pozytywnego oddziaływania na kadry morskie (podniesienie poziomu znajomości językowych). Już w chwili obecnej bardzo wiele instytucji (w tym certyfikujących) wyraziło zainteresowanie wynikami projektu.

 

Uzasadnienie

Transport morski jest najprawdopodobniej najbardziej międzynarodową formą działalności gospodarczej i zarazem najbardziej niebezpieczną. Bezpieczeństwo życia na morzu, bezpieczeństwo środowiska i praktycznie ok 80% światowego handlu zależy od profesjonalizmu i kompetencji marynarzy. Z kolei odnotowuje się ok 80% wypadków i incydentów spowodowanych czynnikiem ludzkim. Wg ustaleń IMO (2005), 80% procent wypadków morskich spowodowanych zostało bezpośrednio przez człowieka. Częstą przyczyną wypadków oraz incydentów jest słaba znajomość morskiego języka. Językiem morskim jest język angielski. Z kolei statki i coraz częściej porty są obsługiwane przez międzynarodowe (wielojęzyczne) załogi (których językiem macierzystym nie jest angielski). Zwłaszcza dlatego dobra komunikatywność w morskim języku angielskim jest nieodzowna do utworzenia i utrzymania efektywnego środowiska pracy oraz bezpieczeństwa załogi, statku i nawigacji. Jest wiele raportów potwierdzających, iż słaba komunikacja/łączność była przyczyną wielu wypadków morskich. Właściwie do chwili obecnej zrealizowany został zaledwie jeden projekt Leonardo (angielski dla pracowników dokowych E/02/B/F/LA_115852, 2002), w którym podjęto próbę podniesienia umiejętności językowych w stoczniach/dokach w drodze wdrożenia materiałów do samodzielnej nauki języka angielskiego. Nie ma innego projektu Leonardo da Vinci, który ustanawiałby standardy zawodowego języka angielskiego dla załóg morskich lub transportu wodnego.

Nie jest tajemnicą, iż morskie kompetencje językowe są problem. Dyskusje na ten temat odbyły się podczas posiedzenia Humen Element Working Group (HEWG) w czasie ostatniego posiedzenia IMO MSC 82, 2006. Stwierdzono, iż marynarze mają problemy w wysławianiu się w języku angielskim i używaniu terminologii morskich. Z kolei kurs modelowy IMO oparty na SMCP nie może już dłużej być akceptowany. Niewystarczający poziom standardów/wymagań zawodowego języka angielskiego wg przeprowadzonych badań był niestety przyczyną wielu wypadków nawigacyjnych, wypadków śmiertelnych oraz dużych strat ekonomicznych (Deniz Ticarti, 2006; MAIB, 2006).

Z kolei prace Loginowskiego (2002) nt znaczenia języka angielskiego jako języka zawodowego w nawigacji morskiej i jego wpływie na bezpieczeństwo uzależnione jest od umiejętności jego prawidłowego użycia. Stwierdzono, iż umiejętności posługiwania się morskim językiem angielskim przez osoby nie angielskojęzyczne są ściśle związane z ich skłonnością do jego używania w ramach pracy zawodowej. Konkluzja jest bardzo prosta. Aby zwiększyć efektywność nauki języka angielskiego należy skłonić marynarzy do jego używania w pracy zawodowej.

            Istnieje duży niedobór kadr morskich z doświadczeniem zawodowym i oczekuje się, iż sytuacja ulegnie pogorszeniu. Szacunki są różne i wahają się od 30 tys. do 100 tys. Można oczekiwać więc desperackich poszukiwań marynarzy przez armatorów, przy czym kompetencje mogą zejść na dalszy plan. Dlatego tak ważne jest budowanie narzędzi kształcenia, samokształcenia oraz oceny/samooceny wiedzy/umiejętności.

 

Zadania

Projekt dotyczy problematyki kompetencji zawodowego języka morskiego marynarzy, pracowników portowych i innych związanych z przemysłem morskim. Przeznaczony jest dla wszystkich rozpoczynających karierę morską lub już pracujących na morzu. W szczególności zadaniem projektu jest do ustanowienia standardów morskiego języka angielskiego dla wszystkich morskich grup zawodowych. Oczekuje się ze standardy będą rozpoznawane/przyjęte przez międzynarodowe władze/urzędy certyfikujące. W związku z tym proponuje się:

-        utworzyć program szkoleniowy dla proponowanych standardów,

-        utworzyć międzynarodową sieć współdziałających w powyższym zakresie partnerów,

-        utworzyć program, testy dla uczestników i oceniających, wytyczne/ wymagania dla certyfikatów,

-        utworzyć zespół monitorujący postęp prac i mogący wprowadzić konieczne zmiany kiedy będzie to konieczne, stosujący odpowiednie-przyjęte normy jakości,

-        ustanowić „mosty”- możliwości dla pracowników morskich, którzy dzięki ustanowionym standardom mogą skorzystać z innych programów i zdobyć kolejne-wyższe kwalifikacje

 

Finansowanie

Projekt współfinansowany jest przez fundusze Unii Europejskiej z programu Leonardo da Vinci. Poziom dofinansowania wynosi 75%. Całkowity budżet wynosi 399 tys. EUR.

 

Partnerzy

W realizacje projektu zaangażowanych jest osiem instytucji europejskich. Wnioskodawcą projektu jest CFF, koordynatorem TUDEV. Pozostali partnerzy odgrywają kluczowe role w projekcie. Zestawiono w poniższej tabeli:

 

Kraj

Partner

Turcja

Türk Deniz Eğitim Vakfı (TUDEV)

Anglia

Marine Education - Centre for Factories of the futures (CFF) Coventry University Technology Park

Anglia/Szkocja

Glasgow College of Nautical Studies (GCNS)

Polska

Maritime University of Szczecin

Finlandia

Satakunta University of Applied Sciences

Anglia

STC (South Tyneside College)

Norwiegia

Tromsö University College

Słowenia

Spinaker Ltd (SPIN)

 

Okres

Realizacja projektu odbywa się w okresie od listopada 2007 do października 2009

 

Spotkania

Przewidziano wiele spotkań i wzajemnych konsultacji m.in. w Turcji, Norwegii, Finlandii, Anglii. Z każdego spotkania będę zamieszczał kilka zdjęć w galerii. Projekt zakończony zostanie prezentacją wyników na zorganizowanej w tym celu konferencji w Istanbule, w październiku 2009.

 

Zdjęcia

-        Istanbul  (Turcja) - spotkanie robocze (kick-off meeting) w dniach 5-9 grudnia 2007

-        Rauma  (Finlandia) - spotkanie robocze – kwiecień 2008

-        Szczecin – konferencja – spotkanie podsumowujące projekt Martel – październik 2009